เรือนไหมไทยเยี่ยมชมการผลิตและสาธิตการทำผ้าไหมไทย
เยี่ยมชมเรือนไหม ท่านจะได้พบกับการสาธิตการทอผ้าไหม ตั้งแต่กรรมวิธีปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ไปจนถึงกระบวนการทอไปจนได้ผลผลิตออกมาเป็นผ้าไหมทอมือ